SID 4


VD har ordet, forts
 
Under förra året genomfördes en upphandling av aktieförvaltare i tillväxtmarknaderna för att ersätta det passiva mandat som fonden har haft på detta område sedan 2001. Vi ökar således fondens aktiva förvaltning i syfte att tillföra ytterligare aktiv avkastning och förbättra möjligheterna att uppnå våra avkastningsmål. Transitionen från det passiva mandatet till sex aktiva förvaltare genomfördes i juni månad.
Den upphandling av tre Private Equity-partners för ett globalt, ett nordamerikanskt samt ett europeiskt mandat, som inleddes redan i slutet av 2004, är nu avslutad. Detta är ett resultat av fondens långsiktiga strategi att öka andelen alternativa investeringar där private equity är en viktig del. Vi har också beslutat att gå in i Cevian 2, en hedgefond som investerar i börsnoterade företag i Norden. Sedan 2003 har fonden varit med i Cevian 1 och där erhållit en mycket god avkastning på i genomsnitt 78 procent per år.
 
Regeringens utvärdering
Årets utvärdering av AP-fondernas förvaltning omfattar styrelsernas strategiska beslut samt den operativa förvaltningen. Regeringen bedömer att utvärderingen kan förbättras genom att i första hand inriktas mot fondernas långsiktiga resultat, vilket jag ser som mycket positivt eftersom den här typen av förvaltning inte bör utvärderas för ett enskilt år.
 
Regeringen konstaterar också att fondernas samlade resultat sedan starten är positiva även efter beaktande av inflation och jämfört med inkomstindex som är styrande för uppräkningen av inkomstpensionssystemets övriga tillgångar respektive skulder.
När det gäller Första AP-fonden anser regeringen att styrelsens val av strategi har varit väl utformad från start, vilket bland annat beror på vår exponering i tillväxtmarknaderna. Man anser också att den operativa förvaltningen genom ett gott resultat 2005 förbättrat de långsiktiga förutsättningarna att uppnå styrelsens mål om 0,5 procentenheters årlig aktiv avkastning framför allt när det gäller kommande år. Hewitt Wassum Investment Partners, som varit rådgivare åt regeringen, konstaterar också i sin rapport att Första AP-fonden under de första fyra och ett halvt åren har haft en avkastning per år som varit något högre än index och en informationskvot som indikerar på en total förvaltning av god kvalitet.
 
Stockholm i augusti 2006
William af Sandeberg

SID 5

 
Fortsatt hög tillväxt
 
Den globala ekonomin präglades av fortsatt hög tillväxt under första halvåret 2006. Samtidigt förblev inflationen tämligen låg, även om de snabba prishöjningarna på energi och råvaror oroade. Världshandeln expanderade och flertalet länder fick känna av högkonjunkturen.
Den amerikanska ekonomin inledde året med höga tillväxttal. Den inhemska efterfrågan var mycket stark, medan utrikeshandeln lämnade ett negativt bidrag till tillväxten. Under våren fanns emellertid tecken på att den tidigare så starka bostadsmarknaden höll på att kylas av. De många räntehöjningarna började uppenbarligen få effekt. Dessutom steg oron för att inflationstakten kan bli ett problem framöver. Därmed accentuerades den balansgång som centralbanken måste ge sig in på, att å ena sida undvika en alltför kraftig avmattning av ekonomin, å andra sidan att inte släppa fram inflationen.
 
I Japan fortsatte ekonomin att visa tecken på tillfrisknande, efter den långa krisfyllda period som följde efter det att den finansiella bubblan sprack i slutet av 1980-talet. Tillväxten stimulerades både av inhemsk efterfrågan och av expansionen på viktiga exportmarknader, främst USA och Kina. Oron för deflation lättade och centralbanken upphörde med politiken att pumpa ut stora mängder likviditet i ekonomin.
Även i Europa pekade kurvorna uppåt. Tyskland och Italien, som länge varit bromsklossar i den ekonomiska utvecklingen, kunde redovisa en klar förbättring av konjunkturen. Draghjälpen från omvärlden var betydande för hela regionen. Inflationstakten låg i överkant av ECBs mål, varför styrräntan höjdes i ett par steg.
Den svenska ekonomin växte i snabb takt under halvåret. Flera faktorer samverkade till detta. Penningpolitiken var stimulerande och obligationsräntorna historiskt sett låga. Börsen steg kraftigt fram till maj. Priserna på bostadsmarknaden fortsatte uppåt. En expansiv finanspolitik bidrog till att hushållsinkomsterna ökade. Exporten gynnades av uppsvinget i omvärlden och av den förhållandevis svaga kronan. Inflationstakten steg något men ligger fortfarande en bit under Riksbankens mål. För att inte riskera tilltagande obalanser i ekonomin kände Riksbanken sig ändå föranledd att höja styrräntan i flera steg.
 
Turbulenta marknader
Under de första fyra månaderna steg aktiekurserna kraftigt runt om i världen. De mer riskfyllda marknaderna såsom utvecklingsländerna och Sverige gick allra bäst. Höga vinster och god tillgång till likviditet drev på förloppet. En bit in i maj vände dock utvecklingen dramatiskt. Det går inte att peka på någon enskild utlösande faktor till omsvängningen. Uppenbarligen kände många placerare att de tagit på sig för mycket risk och upplevde ett behov av att minska denna, särskilt som stigande räntor gjort upplåningen dyrare. När väl processen satte igång gick allting mycket fort. De marknader som tidigare stigit mest föll också mest. Efter rekylen har aktievärderingen generellt sätt kommit ned på ganska attraktiva nivåer. Historien lär oss dock att det kan ta tid innan korrektioner av detta slag verkat ut och återhämtningen kommit igång.