Innehåll
VD har ordet   3
Marknadsutveckling   5
Verksamheten jan-juni 2006   7
Fondkapitalets utveckling   7
Portföljsammansättning   9
Totalavkastning   9
Aktiv avkastning 11  
Aktiv risk 12  
Resultaträkning 14  
Balansräkning 15  
Granskningsrapport 16  
Ordlista 17  
Halvåret i korthet
 • Efter ett halvår med aktiekurser som steg initialt men vände kraftigt ned i maj och högre räntor redovisar fonden ett resultat på 214 miljoner kronor för det första halvåret 2006. Det motsvarar en avkastning på 0,2 procent före och 0,1 procent efter kostnader.
 • Fondens aktiva positionstagande bidrog med 0,1 procentenheter till totalavkastningen efter ett något högre risktagande än tidigare år. Det är främst fondens interna förvaltning av räntebärande tillgångar och svenska aktier samt de externa förvaltningsmandaten som bidragit positivt till den aktiva avkastningen.
 • Vid utgången av juni 2006 förvaltade Första AP-fonden 188,2 miljarder kronor. Avkastningen på fondkapitalet sedan starten 2001 uppgick därmed
  i genomsnitt till 4,0 procent per år.
 • Fondens exponering mot aktiemarknaderna uppgick till 59 procent, mot räntemarknaderna 31 procent och mot alternativa investeringar 2 procent. Valutaexponeringen uppgick till 21 procent.
 • Fonden genomförde under slutet av det andra kvartalet en större omstrukturering av förvaltningen av aktier på tillväxtmarknaderna. Den tidigare passiva förvaltningen av aktier fördes då över till sex nya, i stor utsträckning aktiva, förvaltningsmandat.
 • Under perioden slutförde fonden upphandlingen av tre private equity-mandat. Tre förvaltare kommer, med start under andra halvåret, att investera i onoterade aktier i Europa och Nordamerika för fondens räkning.
 • VD har ordet
  Den positiva utvecklingen på världens aktie- och räntemarknader som vi har haft under de senaste åren bröts under första halvåret 2006. Den starka konjunkturen och tilltagande inflation i början av året, som ledde till stigande räntor på flertalet marknader, var en av orsakerna till att aktiekurserna i maj månad vände ned kraftigt och föll med mellan tio till tjugo procent på kort tid. Det är för tidigt att säga om detta är en rekyl efter en långvarig uppgång eller ett trendbrott där vi ser en svagare utveckling framöver. Den goda starten i början på året samt en viss återhämtning i juni innebar ändå att avkastningen på fondens aktieplaceringar under första halvåret uppgick till knappt två procent. Våra räntebärande tillgångar hade däremot en negativ avkastning. Fondens kapital var vid halvårsskiftet drygt 188 miljarder kronor, vilket var en marginell ökning sedan årets början.
  Försäkringskassans redovisning för 2005 visade att överskottet i pensionssystemet har ökat från 9 till 28 miljarder. Buffertfondernas samlade resultat under förra året på 114 miljarder bidrog således till att stärka systemets finanser och att förhindra en balansering 2007. Vid små överskott får fondernas resultat en ökad relativ betydelse. I slutet av förra året utgjorde buffertfonderna tolv procent av systemets tillgångar vilket är två procentenheter mer än året innan.
  Avkastning
  Fondens totala avkastning styrs främst av valet av referensportfölj och de förändringar som görs av denna. Den totala avkastningen på fondens kapital blev 0,2 procent bland annat beroende på att våra räntebärande tillgångar hade en negativ avkastning. Sedan 2001, då fonden startade sin verksamhet, har avkastningen i genomsnitt varit fyra procent per år.
  Den operativa förvaltningen, som har målet att överträffa referensportföljens avkastning med 0,5 procentenheter på årsbasis, överträffade under perioden sitt index med 0,1 procentenheter med ett något högre risktagande än föregående år. De enheter som bidragit till det positiva resultatet är ränteförvaltningen, den svenska aktieförvaltningen samt den externa förvaltningen.
  Verksamheten
  Under förra året genomfördes en upphandling av aktieförvaltare i tillväxtmarknaderna för att ersätta det passiva mandat som fonden har haft på detta område sedan 2001. Vi ökar således fondens aktiva förvaltning i syfte att tillföra ytterligare aktiv avkastning och förbättra möjligheterna att uppnå våra avkastningsmål. Transitionen från det passiva mandatet till sex aktiva förvaltare genomfördes i juni månad.
  William af Sandeberg
  VD Första AP-fonden