Granskningsrapport
Vi har översiktligt granskat denna halvårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision.
Det har inte framkommit något som tyder på att halvårsrapporten inte följer Lagen om allmänna pensionsfonder.
Stockholm 23 augusti 2006
Anders Bäckström Anna Hesselman
auktoriserad revisor auktoriserad revisor
Ordlista
Aktiv avkastning
Skillnad i avkastning mellan en portfölj och dess jämförelseindex. Fonden kallar sitt jämförelseindex för referensindex.
Aktiv förvaltning
Förvaltning av en portfölj där idén är att avvika från jämförelseindex för att på så sätt öka avkastningen (motsats passiv förvaltning).
Aktiv risk
Risk som uppkommer pga aktiv förvaltning. Mäts ofta som standardavvikelsen i den aktiva risken, vilket också kallas Tracking Error.
ALM-studie
Asset Liability Modelling. Studie som syftar till att finna den långsiktiga allokering av fondens kapital som är bäst anpassad till fondens åtaganden. Studien tar sin utgångspunkt i fondens åtagandesida samt förväntad avkastning, risk och korrelationer för olika tillgångsslag.
Duration
Mått på ränterisk. Mäter en tillgångs relativa värdeförändring vid en ränteförändring om en procentenhet.
Informationskvot
Mått på riskjusterad avkastning. Mäts som den aktiva avkastningen delat med portföljens aktiva risk.
Mellanhandsinstitut
Institutioner/företag som lånar upp pengar av allmänheten/företag och sedan lånar ut dem till andra. Typexempel är bostadslåneinstituten i Sverige.
MSCI
Morgan Stanley Capital International, internationellt aktieindex.
Passiv förvaltning
Se aktiv förvaltning.
Private equity
Riskkapitalfonder, indirekta investeringar i onoterade aktier.
Referensindex
Index som används som mått på referens-portföljens avkastning. Referensindex används för att utvärdera fondens förvaltningsresultat.
Referensportfölj
Den tillgångsallokering som långsiktigt bedömts bäst motsvara fondens övergripande mål. Referensportföljen slås fast av fondens styrelse efter genomförd ALM-analys. Referensportföljen blir därmed fondens jämförelseindex som fondens risk och avkastning ska jämföras med. (För mer information se fondens hemsida www.ap1.se)